Polychrome Jasper mushroom

€ 75,00

377 gram

10 x 6 cm

From Madagaskar