Polychrome Jasper mushroom

€ 75,00

300 gram

10 x 5 cm

From Madagaskar